Information services for Bachelor degree.


 • ผู้สนใจสมัครเข้าเรียน
 • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางไปรษณีย์ ข้อมูลหลักสูตร ปฏิธินการศึกษา และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ www.ru.ac.th
 • บริการข้อมูลสารสนเทศ (Computer)
 • บริการระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยฯเตรียมความพร้อมสำหรับสถาบันการศึกษายุคดิจิทัล 4.0 เต็มรูปแบบ รวดเร็วและรอบด้าน เพื่อให้บริการด้านสารสนเทศแก่นักศึกษา สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยฯได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • Free WiFi
 • ใช้งาน Wifi ที่ชื่อว่า RU-WiFi ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • Computer
 • Course
 • อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระบบที่เกี่ยวข้องกับการขอจบการศึกษา (Computer)
 • 1.ระบบตรวจสอบขั้นตอนการขอจบ นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอจบที่คณะ เมื่อดำเนินการแล้วสามารถเข้าตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ e-service.ru.ac.th
 • 2.ระบบภาวะการมีงานทำ เมื่อนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอจบที่คณะ สามารถเข้าบันทึกภาวะการมีงานทำได้ที่เว็บไซต์ www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
 • 3.ระบบตรวจสอบข้อมูลสภาอนุมัติปริญญา เมื่อกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลสภาอนุมัติปริญญาได้ที่เว็บไซต์ approve.ru.ac.th
 • 4.วันพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาสามารถดูกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรหลังกำหนดการออกเรียบร้อยแล้ว ได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง www.ru.ac.th

Mobile Applications